Diensten

Mediation

In mediation lost u uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator middels een gestructureerd proces. Het feit dat u zelf invloed heeft op het tijdpad, de betrokken partijen en de inhoud van de uitkomst, maakt mediation een (kosten)effectief en voorspelbaar traject. Anders dan bij een rechtszaak is er geen derde die over uw zaak beslist en u bent geen griffierechten verschuldigd. De keuze voor mediation wordt gemaakt op basis van een goede conflictdiagnose. In veel gevallen kan mediation een uitkomst bieden, maar zeker niet altijd.

Procesbegeleiding

Beleidsontwikkeling over maatschappelijke vraagstukken, besluitvorming over en uitvoering van ruimtelijke projecten zijn vaak langdurige processen waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Verschillende bedrijven, overheidslagen en vaak ook belangenorganisaties en georganiseerde of individuele burgers.

Een risico bij deze multi-party processen is dat ze vaak onvoorspelbaar zijn en het risico dragen dat meningsverschillen via juridische procedures tot vertragingen, grote frustraties en budgetoverschrijdingen leiden. Door het in kaart brengen van de onderwerpen (issues) en belanghebbenden (stakeholders) en deze in een gestructureerd proces samen te laten werken onder begeleiding, ontstaat inzet en draagvlak om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Dialoog

Er zijn diverse manieren om een dialoog te voeren. Het kan gaan om dialoogtafels, het oprichten van een platform of netwerk of een aantal bijeenkomsten met een duidelijke agenda. In de basis gaat het er om dat alle partijen evenwaardig aan bod komen en de kans krijgen hun standpunt en belangen naar voren te brengen. Een dialoog werkt verrijkend omdat het de kans biedt om te leren en daarmee in de eigen of gezamenlijke context tot innovatieve resultaten te komen.

Stakeholder engagement

Bij stakeholder engagement gaat het om het in kaart brengen van (potentieel) belanghebbenden rondom een project of maatschappelijk vraagstuk. Vervolgens wordt met deze stakeholders samen een proces ontwikkeld om het project of maatschappelijk vraagstuk uit te werken en uit te voeren. Dit vergt een relatief grote investering ‘aan de voorkant’ of ontwikkelfase.  Ervaring leert dat die zich terugbetaalt in een gedragen uitvoering waarbij geen of minder tijd en kosten verloren gaat door conflicten en juridische procedures. De relaties die worden opgebouwd dragen ook in de toekomst bij aan effectieve samenwerking.

Ontwerp-lab

Het ontwerp-lab is een werkplaats waarin met alle betrokken partijen een procesontwerp ter ontwikkeling of uitvoering van maatschappelijke initiatieven in de steigers wordt gezet. In een of twee dagen bouwt u met elkaar aan een robuuste aanpak waar u vervolgens met elkaar mee aan de slag kunt.

Advies

Wilt u niet eenmalig een dialoog starten of een individueel conflict via mediation oplossen? Zoekt u naar een manier om uw organisatie structureel anders met ‘de buitenwereld’ te laten omgaan of meer conflictbestendig te maken? DoeDemocratie.nu adviseert ook over de implementatie van dialoog, conflict management en stakeholder management in uw organisatie.

Training

Wilt u uw kennis en vaardigheden versterken die nodig zijn om tot meer resultaat te komen in de DoeDemocratie dan kunt u ook kiezen voor een training op maat. DoeDemocratie verzorgt jaarlijks de training Effectief Leiderschap bij Polarisatie en Conflict voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Of kies voor een maatwerktraining voor conflictcoaching of participatietrajecten of voor het ontwerpen en begeleiden van een burgerberaad.