Home

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de verhouding tussen burgers en overheid. Burgers nemen steeds vaker initiatieven om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Of organiseren zich op het terrein van zorg, energie en veiligheid. Daarnaast organiseert de overheid meer inspraak en betrokkenheid van burgers bij voorgenomen beleid en regelgeving in het kader van de nieuwe omgevingswet. Bovendien trekt de overheid zich terug omdat er minder middelen beschikbaar zijn en worden burgers opgeroepen om zich te organiseren voor het publieke belang. En wordt er geëxperimenteerd met vernieuwende democratische processen als burgerberaden voor co-creatie en inclusiviteit.

Deze DoeDemocratie, waarin maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap toeneemt, is een ontwikkeling die onomkeerbaar is. Overheden zien een nieuwe rol voor zichzelf: burgers en ondernemers in positie brengen om betekenisvolle bijdragen te leveren in het publieke domein. Deze nieuwe manier van werken is complex. Hoe verhoudt de klassieke rol van de overheid voor ondersteuning, handhaving en gelijke behandeling van alle burgers zich tot de specifieke private initiatieven? En hoe kan een overheid daadwerkelijk de ideeën en wensen van burgers in gezamenlijkheid tot uitvoering brengen in een omgevingsdialoog? Onderwerpen waar deze spanning voelbaar is, betreffen bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk, windmolens, klimaat/energietransitie, projectontwikkeling in woonwijken en herinrichting van het landschap.

Mediators gespecialiseerd in het ondersteunen van dergelijke processen tussen burgers, ondernemers en overheid zijn soms nodig om onderhandelingen te faciliteren en tot gezamenlijke oplossingen te komen. DoeDemocratie.nu draagt daarmee bij aan duurzame samenwerking tussen overheid, ondernemers en burgers voor beter resultaat in het publieke domein.

Vanuit hun passie voor mediation en hun ervaring met het organiseren en begeleiden van dialogen tussen overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties hebben Lenka Hora Adema en Frederique van Zomeren DoeDemocratie.nu opgericht.
Meer informatie over onze diensten vindt u hier.